เปิดกิจกรรม ‘เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล อำเภอปราณบุรี’

เปิดกิจกรรม ‘เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล อำเภอปราณบุรี’

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ‘เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล อำเภอปราณบุรี’ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี พ.อ.นิรินธน์ ปุณโณทก รองผบ. ศูนย์การกำลังสำรอง (ศสร.) ผู้รับผิดชอบ การสร้าง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น.ส.อังคณา พิพัฒน์สุขสกุล นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มองค์กร ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 17 แปลง ศูนย์การเรียนรู้ขยายผลภาครัฐ 1 ศูนย์ และประชาชนรวมจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ ศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์การกำลังสำรอง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำหรับกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ในแปลง เพื่อเรียนรู้และลงมือปฏิบัติร่วมกัน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านกสิกรรมธรรมชาติ และด้านต่าง ๆ

เปิดกิจกรรม ‘เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล อำเภอปราณบุรี’

นายเสถียร กล่าวว่า ขอฝากให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ดีเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ช่วยกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ช่วยกันดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น

1.การปลูกและรักษาป่า เพื่อเป็นปอดของชุมชน

2. การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อเป็นคลังอาหาร และคลังยาของครัวเรือนและชุมชน

3. การบริหารจัดการขยะ เพื่อสร้างมูลค่านำกลับมาใช้ประโยชน์ลดรายจ่าย ขายเพิ่มรายได้ เพื่อลดปริมาณขยะ ลดภาระ ลดงบประมาณ ในการบริหารจัดการ

4. ในช่วงฤดูกาลนี้ให้ช่วยกันชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการงดเผาป่าและงดเผาในที่โล่งแจ้ง ทุกชนิดเพื่อรักษามลภาวะ และป้องกันอันตรายจากการลุกลามของไฟ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

และขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จาก ฐานเรียนรู้ ได้แก่ 1.ฐานการเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องมือดั้งเดิม (เคียว) และการใช้เทคโนโลยีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาพัฒนาในขั้นตอนการผลิต 2.ฐานการทำปุ๋ยหมัก จากวัชพืชและปุ๋ยคอก 3.เวทีเสวนา แลกเปลี่ยนแนวทาง ทักษะ และผลการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล อำเภอปราณบุรี” จากตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ และศูนย์การ เรียนรู้ขยายผลภาครัฐ 4.ฐานการสร้างความรักความสามัคคี รับประทานอาหารร่วมกัน “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อถือจอบเสียม” เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ scuolaappiavecchia.com

แทงบอล

Releated